KP-1742 รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

50฿

รายละเอียด

KP-1742  รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

สารบัญ

หมวด 1 บททั่วไป

หมวด 2 พระมหากษัตริย์

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย

หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

หมวด 6 รัฐสภา

หมวด 7 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน

หมวด 8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ

หมวด 9 คณะรัฐมนตรี

หมวด 10 ศาล

หมวด 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

หมวด 12 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

หมวด 13 จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

บทเฉพาะกาล

ราคา 50 บาท

จัดทำโดย คณะวิชาการ The Justice Group

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ