KP-1683 ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558

120฿

รายละเอียด

KP-1683  ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558

สารบาญ
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477
ประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพ่ง

ภาค1 บททั่วไป
ลักษณะ 1 บทวิเคราะห์ศัพท์
ลักษณะ 2 ศาล
ลักษณะ 3 คู่ความ
ลักษณะ 4 การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร
ลักษณะ 5 พยานหลักฐาน
ลักษณะ 6 คำพิพากษาและคำสั่ง

ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น

ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา
ลักษณะ 1 อุทธรณ์
ลักษณะ 2 ฎีกา

 ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อยพิพากษา
ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

 กฎหมายลำดับรอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
ราคา 120 บาท
รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ