KP-1631 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1

400฿

รายละเอียด

KP-1631   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1

พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2559
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4
ราคา 400 บาท
จัดทำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ (ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา)

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ