KP-1622 กฎหมายปกครอง

320฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

KP-1622  กฎหมายปกครอง

ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 กฎหมายปกครองภาคทั่วไป
บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง
บทที่ 2 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง
บทที่ 3 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
บทที่ 4 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

ส่วนที่ 2 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง
บทที่ 6 เขตอำนาจของศาลปกครอง
ตอนที่ 1 คดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง
ตอนที่ 2 คดีที่ไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง
บทที่ 7 เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง
ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่าง กฎหมายปกครองแต่ละฉบับและตัวอย่างข้อสอบ
บทที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายปกครองแต่ละฉบับ
บทที่ 9 ตัวอย่างข้อสอบกฎหมายปกครองพร้อมธงคำตอบ
บรรณานุกรม

ราคา 320 บาท
จัดทำโดย วิญญูชน

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ