KP-1463 RUS2001 (RS201) ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3

45฿

รายละเอียด

KP-1463  RUS2001 (RS201) ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3

 

สารบัญ

คำชี้แจงเบื้องต้น

ความรู้พื้นฐานภาษารัสเซีย

1. การใช้ภารกที่ 2

2. การใช้ภารกที่ 3

3. การใช้ภารกที่ 5

4. การใช้ภารกที่ 6

5. สัญชาติ (การบอกสัญชาติ)

6. การใช้ กาซดึย บอกความบ่อยของเหตุการณ์

7. กริยาวิเศษณ์

8. การใช้กาโตริ เชื่อมประโยค

9. การใช้ ลี เชื่อมประโยค

10. การใช้กริยา โซดีดและกริยา บึด

11.การบอกข้อมูล วัน เดือน ปี ที่มีเหตุการณ์สำคัญ

12. ประโยคบอกอาการ เจ็บ, ปวด

แนวข้อสอบชุดที่ 1 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบชุดที่ 2 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบชุดที่ 3 พร้อมเฉลย

ราคา 45 บาท

จัดทำโดย อาจารย์เสาวลักษณ์