KP-1452 PHI1000 (PY 100) หลักการดำรงชีวิตในสังคม

48฿

รายละเอียด

KP-1452  PHI1000 (PY 100) หลักการดำรงชีวิตในสังคม

 

สารบัญ

บทที่ 1 หลักการดำรงชีวิตในสังคม

บทที่ 2 กำเนิดและความหมายของมนุษย์ในทัศนะของนักปรัชญาและศาสนา

บทที่ 3 ธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์

บทที่ 4 มนุษย์กับค่านิยมและเกณฑ์ตัดสินค่านิยม

บทที่ 5 การพัฒนาชีวิตและการแก้ปัญหาชีวิตตามหลักปัชญา

บทที่ 6 ปัญหาชีวิตและแนวทางแก้ไขตามหลักศาสนา

บทที่ 7 หลักพุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม

บทที่ 8 หลักธรรมของผู้บริหาร

บทที่ 9 ปรัชญาการครองรัก – ครองเรือน

บทที่ 10 อาชีพกับคุณธรรม

บทที่ 11 จุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตของมนุษย์ตามหลักปรัชญาและศาสนา

บทที่ 12 ชีวิตกับความตาย

ราคา 48  บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์