KP-1443 MTH1103 (MA113) แคลคูลัส 1

35฿

รายละเอียด

KP-1443  MTH1103 (MA113) แคลคูลัส 1

บทที่ 1 เชต จำนวนจริง กราฟ และฟังก์ชั่น

1.1 เชต

1.2 ระบบจำนวนจริง

1.3 อสมการ

1.4 ฟังก์ชั่น

1.5ระบบพิกัดฉากและกราฟ

บทที่2 ลิมิต และความต่อเนื่อง

2.1 ลิมิตของฟังก์ชั่

2.2 ลิมิตทางเดียว

2.3 ลิมิตเป็นอนันต์และลิมิตที่เป็นอนันต์

2.4 การหาเส้นกำกับหรือเส้นอะซิมโทส

2.5 ความต่อเนื่องและฟังก์ชัน

บทที่3 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

3.1 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

3.2 อนุพันธ์และความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้ง

3.3 อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ

3.4 อนุพันธ์ของอิมพลิสิตฟังก์ชัน

3.5 อนุพันธ์ของอิมพลิสิตฟังก์ชัน

บทที่ 4 การประยุกต์ของอนุพันธ์

4.1 อนุพันธ์อันดับสอง

4.2 ค่าวิกฤติหรือจำนวนวิกฤติ

4.3 ค่าปลายสุดสัมพัทธ์

4.4 ค่าปลายสุดสัมบูรณ์

4.5 ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด

4.6 ความเว้าและจุดเปลี่ยนเว้า

4.7 การเขียนกราฟและฟังก์ชัน

บทที่ 5 การประยุกต์และการวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์

5.1 สมการอุปสงค์และอุปทาน

5.2 ต้นทุนเพิ่ม รายได้เพิ่ม และความยืดหยุ่นของราคา

5.3 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ราคา

5.4 กำไร

5.5 อัตราการเปลี่ยนแปลง

5.6 การประยุกต์ที่เกี่ยวกับค่าปลายสัมบูรณ์บนช่วงปิด

ราคา 35  บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์