KP-1435 MKT3204 (MK304) พฤติกรรมผู้บริโภค

57฿

รายละเอียด

KP-1435   MKT3204 (MK304) พฤติกรรมผู้บริโภค

 

สอบ e-testing ข้อสอบปรนัย 100 ข้อล
สอบ ปลายภาค ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ
เจาะแนวข้อสอบ
สรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่จะออกสอบ

ราคา 57 บาท
จัดทำโดย SHEET FOR G