KP-1398 MGT3203 (GM307) การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

70฿

รายละเอียด

KP-1398  MGT3203  (GM307) การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

 

MGT3203 (GM307) การพวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

2/57
เฉลย 3 ภาคล่าสุด
สรุปพร้อมข้อสอบ
เฉลยภาคล่าสุด

ราคา 70 บาท
จัดทำโดย สถาบันติวเป็ดน้อย