KP-1323 LIS1003 (IS 103) การใช้ห้องสมุด

43฿

รายละเอียด

KP-1323  LIS1003 (IS 103) การใช้ห้องสมุด

 

สารบัญ

ตอนที่ 1 แหล่งค้นคว้าเพื่อการศึกษา

บทนำ สารสนเทศกับพัฒนาการของห้องสมุด

บทที่ 1 การพัฒนาทักษะเพื่อการศึกษาค้นคว้า

บทที่ 2 แหล่งบริการสารสนเทศ

บทที่ 3 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตอนที่ 2 ทรัพยากรสารสนเทศ

บทที่ 4 ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

บทที่ 5 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง

ตอนที่ 3 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ

บทที่ 6 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นหนังสือ

บทที่ 7 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ใช่หนังสือ

ตอนที่ 4 เครื่องมือเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

บทที่ 8 บัตรรายการ

บทที่ 9 การใช้บัญชีหัวเรื่องเพื่อค้นหาสารสนเทศ

ตอนที่ 5 การค้นคว้าและการทำรายงาน

บทที่ 10 การทำรายงาน

บทที่ 11 การจัดรูปเล่มของรายงาน

บทส่งท้าย สารสนเทศบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สากล

ราคา 43 บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์