KP-1321 LAW4003 (LA 403) กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง

80฿

รายละเอียด

KP-1321  LAW4003 (LA 403) กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง

 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความหมายและลักษณะสำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศ

– ความหมายและที่มีของกฎหมายระหว่างประเทศ

– ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน

ส่วนที่ 2 สนธิสัญญา (ออก 1 ข้อ)

1. สรุปสนธิสัญญา

– ความหมายและองค์ประกอบของสนธิสัญญา

– ประเภทของสนธิสัญญา

– ขั้นตอนการทำสนธิสัญญา

– การเข้าร่วมหรือการภาคยานุวัติ

– การตั้งข้อสงวน

– ผลของสนธิสัญญา

– การตีความสนธิสัญญา

– ความสมบูรณ์ของสนธิสัญญา

– การสิ้นสุดของสนธิสัญญา

2. แนวคำถามเกี่ยวกับสนธิสัญญา

ส่วนที่ 3 “รัฐ” (ออก 1-2 ข้อ)

– องค์ประกอบของรัฐ อาณาเขตของรัฐแลการได้ดินแดน

– รูปแบบของรัฐและการสืบเนื่องของรัฐ

– การรับรองรัฐและรัฐบาล

– สภาพความเป็นรัฐและการสิ้นสุดสภาพความเป็นรัฐ

ผู้แทนรัฐ (ทูต, กงสุล)

ส่วนที่ 4 การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและกฎหมายสงคราม

– การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี

– (ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ)

– การระงับข้อพิพาทโดยใช้ความรุนแรงแต่ไม่ถึงขั้นกับทำสงคราม

– กฎหมายสงคราม

– (หลักการป้องกันตนเอง)

– หลักความรับผิดชอบของรัฐ

ราคา 80 บาท

จัดทำโดย UPDATE GROUP