KP-1320 LAW4004 (LA 404) กฎหมายแรงงาน

120฿

รายละเอียด

KP-1320  LAW4004 (LA 404) กฎหมายแรงงาน

สารบัญ

ส่วนที่ 1 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

การเรียกเงินประกันและหลักทั่วไปในการปฏิบัติต่อลูกจ้าง

การคุ้มครองการใช้แรงงานลูกจ้างประเภทต่างๆ

บทคุ้มครองการใช้แรงงานหญิงมาตรา 38-43

การใช้แรงงานเด็กมาตรา 44-52

บทคุ้มครองการทำงานทั่วไป

ค่าตอบแทนในการทำงาน

การลาประเภทต่างๆ

ตารางสรุปความสัมพันธ์ของตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกัน

การสิ้นสุดการจ้าง

การเลิกจ้างและค่าชดเชย

– การเลิกจ้าง

– ค่าชดเชยมาตรา 18

– การเลิกจ้างกรณีพิเศษมาตรา 120-122

ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537

บทนิยามศัพท์มาตรา

เงินทดแทนประเภทต่างๆ

ข้อยกเว้นในการจ่ายหรือได้รับเงินทดแทนมาตรา 22

อัตราการจ่ายเงินทดแทนมาตรา 13-18

ตารางสรุปอัตราค่าเงินทดแทน

ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนมาตรา 19-21

ส่วนที่ 3 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2534)

บทนิยามศัพท์มาตรา 5

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมาตรา 10-20

การยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

ข้อห้ามบางประการเกี่ยวกับการยื่นข้อเรียกร้อง

การแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายจ้างหรือลูกจ้าง และการเลือกตั้งผู้แทนลูกจ้าง

วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน มาตรา21-33

– การไกล่เกลี่ย

– การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

การปิดงานและงานนัดหยุดงานมาตรา 34-36

การกระทำอันไม่เป็นธรรมมาตรา 121-127

ราคา 120 บาท

จัดทำโดย UPDATE GROUP