KP-1250 ECO1102 (EC 112) เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

56฿

รายละเอียด

KP-1250   ECO1102 (EC 112)  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด S/58

เฉลยข้อสอบ 6  ภาคล่าสุด S/58 1/58 S/57   :ฯลฯ

ข้อสอบปรนัยมีทั้งหมด 100 ข้อ

อธิบายคำตอบโดยละเอียดเข้าใจง่าย

ราคา 56  บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์