KP-1226 ANT1013 (AN113) มานุษยวิทยาเบื้องต้น

60฿

รายละเอียด

KP-1226   ANT1013  (AN113)  มานุษยวิทยาเบื้องต้น

พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2560
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค- A4

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/59

เฉลยข้อสอบ 6 ภาคล่าสุด 1/59 S/58 1/58  ฯลฯ

ข้อสอบปรนัยมีทั้งหมด 120 ข้อ

อธิบายคำตอบโดยละเอียดเข้าใจง่าย

ราคา 60  บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์