KP-1209 POL3300 (PA260) การบริหารการคลัง

58฿

รายละเอียด

KP-1209  POL3300 (PA260) การบริหารการคลัง

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2559
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/59

เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด 1/59 S/58 2/58   ฯลฯ

ข้อสอบปรนัยมีทั้งหมด 100 ข้อ

อธิบายคำตอบโดยละเอียดเข้าใจง่าย

 

ราคา 58 บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์