KP-1196 POL3317 (PA430) การบริหารกระบวนการยุติธรรม (อัตนัย)

80฿

รายละเอียด

KP-1196   POL3317 (PA430) การบริหารกระบวนการยุติธรรม (อัตนัย)

พิมพ์เมื่อ : พฤษภาคม 2560
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4

ใช้เฉพาะภาค S/59

ราคา 80 บาท
จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ