KP-1193 POL3311 (PA312) การเมืองและระบบราชการ

30฿

รายละเอียด

KP-1193  POL3311  (PA312) การเมืองและระบบราชการ

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/59

เฉลยข้อสอบ 8 ภาคล่าสุด 1/59 S/58 2/58   ฯลฯ

ข้อสอบอัตนัยมี 2 ข้อใหญ่

อธิบายคำตอบโดยละเอียดเข้าใจง่าย

 

ราคา 30 บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์