KP-1185 POL4315 (PA325) คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารพัฒนา

80฿

รายละเอียด

KP-1185  POL4315 (PA325) คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารพัฒนา

พิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2560
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4

ใช้เฉพาะ 2/59
ราคา 80 บาท
จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ