KP-1184 POL3329 (PA350) เทคนิคการบริหารงานบุคคล

80฿

รายละเอียด

KP-1184  POL3329 (PA350) เทคนิคการบริหารงานบุคคล

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4

ใช้เฉพาะภาค S/59

ราคา 80 บาท
จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ