KP-1181 POL4322 (PA422) ปัญหาการบริหารรัฐกิจ (อัตนัย)

80฿

รายละเอียด

KP-1181 POL4322 (PA422) ปัญหาการบริหารรัฐกิจ (อัตนัย)

พิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2560
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4

ใช้เฉพาะ 2/59

ราคา 80 บาท
จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ