KP-1179 POL3366 (PA460) การบริหารงานคลังส่วนท้องถิ่น

80฿

รายละเอียด

KP-1179 POL3366 (PA460) การบริหารงานคลังส่วนท้องถิ่น

พิมพ์เมื่อ : พฤษภาคม 2560
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4

ใช้เฉพาะภาค S/59

ราคา 80 บาท
จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ