KP-1178 POL4351 (PA470) การเมืองและการบริหารรัฐกิจกับการพัฒนา

80฿

รายละเอียด

KP-1178 POL4351 (PA470) การเมืองและการบริหารรัฐกิจกับการพัฒนา

พิมพ์เมื่อ : พฤษภาคม 2560
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4

ใช้เฉพาะภาค S/59

ราคา 80 บาท
จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ