KP-1175 POL3110 (PS390) ทฤษฎีและจริยธรรมการเมือง 3

80฿

รายละเอียด

KP-1175 POL3110 (PS390) ทฤษฎีและจริยธรรมการเมือง 3

 

พิมพ์เมื่อ : พฤษภาคม 2560
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4

ใช้เฉพาะภาค S/59

ราคา 80 บาท
จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ