KP-1160 EN 206 สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

38฿

รายละเอียด

KP-1160 EN 206 สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

การเขียนอนุเฉทชนิดต่าง ๆ

 

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว