KP-1152 EN420 สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

45฿

รายละเอียด

KP-1152  EN420 สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ

เฉลยพร้อมเทคนิคการตอบและอธิบายคำตอบโดยละเอียด

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว