KP-1140 ENG3403 สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

55฿

รายละเอียด

KP-1140 ENG3403 สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว