KP-1133 ENG2402 (EN 206) สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

38฿

รายละเอียด

KP-1133 ENG2402 (EN 206) สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

การเขียนอนุเฉทต่าง ๆ

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว