KP-1122 ENL2002 (LI 210)สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

55฿

รายละเอียด

KP-1122 ENL2002 สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว