KP-1121 ENG4401 (EN 405)สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

53฿

รายละเอียด

KP-1121 ENG4401 สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

 

การเขียนบทแสดงความเห็นและจดหมายภาษาอังกฤษ

 

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว