KP-1111 การพัสดุ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

155฿

รายละเอียด

KP-1111 การพัสดุ  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

สารบัญ

ภาคที่ 1 ระเบียบการสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552

ภาคที่ 2 สาระสำคัญระเบียบการสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552

ภาคที่ 3 108 ปัญหาเกี่ยวกับการพัสดุ

ภาคที่ 4 วิธีปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ตามระเบียบพัสดุ

ภาคที่ 5 พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2511 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2517 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 25434 และ(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542

หลักการจำแนกประเภทรายจาสยตามงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553)

จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543

การตรวจสอบผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ราคา 155 บาท

จัดทำโดย HI-ED

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ