KP-1087 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สรุป+แนวข้อสอบ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) และสำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สทศ.)

250฿

รายละเอียด

KP-1087 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สรุป+แนวข้อสอบ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) และสำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สทศ.)

สารบัญ
– โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2559 -2572)
– นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย การอ่าน
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย การเขียน
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบบูรณาการ การอ่านและเขียน
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบการอ่าน + การเขียน ชุดที่ 1
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบการอ่าน + การเขียน ชุดที่ 2
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ การอ่าน
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ การฟัง
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบวิธีการคิดอย่างมีวิจารณณาณ
– เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบาย
– ข้อสอบ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินความน่าเชื่อถือของความเชื่อมโยงประเด็และสาระสำคัญ
– เฉลยคำตอบ

 

————————–—————-
แนวข้อสอบ ภายในเล่มบางส่วน

บูรณาการ การอ่านและการเขียน

1. การใช้คำพูดข้อใดไม่ถูกต้องตามหลักภาษา

1. นักศึกษา 2 คน กับ อาจารย์ 1 คน
2. แม้เขาจะยากจนแต่เขาก็เป็นคนดี
3. ฉันมอบของนี้แด่คุณพ่อ
4. เรื่องนี้ฉันเห็นด้วยตาฉันเอง
5. ถ่านไฟฉายตราแพะ 5 ตัว

ตอบ 4 อธิบาย การใช้คำบุพบท เรื่องนี้ฉันเห็นด้วยตาฉันเอง ควรแก้ไขเป็น เรื่องนี้ฉันเห็นกับตาฉันเอ
ข้อ 1 และ 5 เป็นเรื่องการใช้คำลักษณนาม
ข้อ 2 เป็นเรื่องการใช้คำสันธาน
ข้อสอบ 3 และ 4 เป็นเรื่องการใช้คำบุพบท

————–
2. การพูดในโอกาสใดไม่เหมาะที่จะกล่าวสุนทรพจน์

1. การให้โอวาท
2. การกล่าวคำปราศรัย
3. การพูดแนะนำตนเอง
4. การพูดของนายกรัฐมนตรี
5. การพูดในวาระเปิด-ปิดสมัยประชุม

ตอบ 3 อธิบาย เพราะการพูดแนะนำตนเอง เป็นการพูดเพื่อให้เป็นที่รู้จัก ไม่มีพิธการเหมือนการกล่าว
สุนทรพจน์
การกล่าวสุนทรพจน์ หมายถึงการพูดด้วยถ้อยคำไพเราะ มีสำนวนโวหารน่าฟัง ส่วนใหญ่มักเป็นการพูด
อย่างเป็นทางการสำหรับผู้มีชื่อเสียง หรือมีหน้าที่ การงานสำคัญๆ ในสังคม
—————
วิชาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

1. ก. นกทุกชนิดมีปีะและบินได้ข. สัตว์ที่มีปีกบางชนิดบินไม่ได้
ข้อสอบสรุปใดยังสรุปแน่นอนไม่ได้ ?

1. สัตว์ที่บินไม่ได้ไม่ใช่นก
2. สัตว์ที่มีปีกบางชนิดไม่ใช่นก
3. สัตว์ที่บินไม่ได้เป็นสัตว์ที่ไม่มีปีก
4. สัตว์มีปีกที่บินได้บางชนิดเป็นนก
5. สัตว์ที่มีปีกและบินได้บางชนิดเป็นนก

ตอบ 3 เพราะ สัตว์ที่มีปีกบางชนิดบินไม่ได้ สัตว์ที่บินไม่ได้จึงอาจมีปีกหรือไม่มีก็ได้

———————-
2. ก. เด็กทุกคนชอบตุ๊กตาหรือหุ่นยนต์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ข. เด็กผู้ชายส่วนใหญ่ชอบเล่นหุ่นยนต์
ข้อสรุปใดเป็นจริง
1. เด็กผู้หญิงไม่ชอบเล่นหุ่นยนต์
2. เด็กผู้หญิงทุกคนชอบเล่นตุ๊กตา
3. เด็กผู้ชายบางคนชอบเล่นตุ๊กตา
4. เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงชอบเล่นของเล่นต่างกัน
5. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบ 3 เพราะ เด็กผู้ชายส่วนใหญ่ชอบเล่นหุ่นยนต์ และเด็กทุกคนชอบเล่นตุ๊กตาหรือหุ่นยนต์อย่างใด
อย่างหนึ่ง จึงแสดงว่า เด็กผู้ชายบางคนชอบเล่นตุ๊กตา
——————-
3. ก. ผู้ประกอบอาชีพขายคอมพิวเตอร์ทุกคนเป็นคนร่ำรวย
ข. ผู้มีฐานะร่ำรวยทุกคนเป็นคนทันสมัย
ข้อสรุปใดไม่เป็นจริง
1. คนทันสมัยบางคนร่ำรวย
2. ผู้มีฐานะร่ำรวยขายคอมพิวเตอร์
3. คนร่ำรวยบางคนขายคอมพิวเตอร
4. คนทันสมัยบางคนขายคอมพิวเตอร์
5. คนขายคอมพิวเตอร์ทุกคนเป็นคนทันสมัย

ตอบ 2 เพราะ ผู้มีฐานะร่ำรวยไม่จำเป็นต้องขายคอมพิวเตอร์ก็ได้

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

 

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ