KP-1075 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบ 500 ข้อ นักพัฒนาชุมชน 3 พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560

110฿

รายละเอียด

KP-1075  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สุดยอดแนวข้อสอบ 500 ข้อ นักพัฒนาชุมชน 3  พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560

สารบัญ
ส่วนที่
1. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พ.ร.บ. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ พัฒนาสตรี พ.ศ. 2538
5. ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

 

ราคา 110 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม

 

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ