KP-1053 โรงงานยาสูบ คู่มือสอบเข้า กระทรวงการคลัง รัฐศาสตร์วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

250฿

รายละเอียด

KP-1053 โรงงานยาสูบ คู่มือสอบเข้า กระทรวงการคลัง รัฐศาสตร์วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติโรงงานยาสูบ
– พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
– การเมืองการปกครอง
– ระบอบการเมืองการปกครองโลก
– สรุป-เปรียบเทียบประเภทของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
– การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
– การเมืองการปกครอง
– สังคม
– การจัดระเบียบทางสังคม
– สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
– การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของสังคมวัฒนธรรมไทย
– ปัญหาสังคมไทย
– แนวข้อสอบ/ตัวอย่างข้อสอบ การเมืองการปกครองตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
– เฉลยคำตอบ
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 สาระสำคัญ สรุป-ย่อ-ความรู้
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข้อสอบตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
– เฉลยคำตอบ
– สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-11
– ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนฯ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
– เฉลยคำตอบ
– กฎหมายเบื้องต้นทั่วไป กฎหมายที่สำคัญต่อชีวิตประจำวัน
– กฎหมายอาญา
– กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– ตัวอย่างแนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตามรัฐธรรมนูญ 2550
– เฉลยคำตอบ
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ/ตัวอย่างข้อสอบ ภาวะผู้นำ / ผู้นำ / Leadership
– เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ภาวะผู้นำ / ผู้นำ / หลักภาวะผู้นำ
– เฉลยคำตอบ
– เทคนิคการเขียนโครงการ
– แนวข้อสอบ/ข้อสอบ การวางแผน แผน แผนงาน โครงการ การบริหาร
– เฉลยคำตอบ
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY