KP-1033 คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

220฿

รายละเอียด

KP-1033 คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สารบัญ
• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– วิสัยทัศน์
– พันธกิจ
– ยุทธศาสตร์
– โครงสร้าง
– กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• การบริหารงานทั่วไป
• บทบาทการบริหารงานสำนักงาน
• โครงสร้างองค์การของสำนักงาน
• เครื่องใช้สำนักงาน
• หน้าที่ในการจัดระบบและวิธีปฏิบัติงาน
• กระบวนการปรับปรุงระบบงาน
• เครื่องมือปรับปรุงระบบงาน
• การบริหารงานเอกสาร
• ระบบการจัดเก็บเอกสาร
• การควบคุมและการออกแบบฟอร์ม
• การจัดทำรายงาน
• การติดต่อสื่อสารและการต้อนรับ
• การควบคุมและการกำหนดมาตรฐานงานสำนักงาน
• การจัดระบบงาน
• งานเลขานุการ
• การวางแผน
• ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
• การเก็บรวบรวมข้อมูล
• การควบคุมงาน
• แนวข้อสอบ

 

ราคา 220 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER (ดร.สิงห์ทอง บัวชุม)

 

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ