KP-1026 เจ้าพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

260฿

รายละเอียด

KP-1026 เจ้าพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

• พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– เจาะข้อสอบ
• เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไข
• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– เจาะข้อสอบ
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2546
– เจาะข้อสอบ ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบ ชุดที่ 2
• เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
• เหตุการณ์ข่าวปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
– เจาะข้อสอบงานสารบรรณ ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบงานสารบรรณ ชุดที่ 2
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
– เจาะข้อสอบ
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไข
– เจาะข้อสอบ
• เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
– เจาะข้อสอบ
• เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

 

  

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ