Sale!

KP-1012 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (โดยทีมงานเกียรตินิยม)

150฿ 143฿

รายละเอียด

KP-1012 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (โดยทีมงานเกียรตินิยม)

สารบัญ

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม200คะแนน)
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการศึกษา
1.1 พระราชบัญญัติด้านการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่อก้ไขเพิ่มเติม
1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษษธิการ พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา

2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
2.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)
2.3 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)
2.4 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
2.5 การศึกษากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ส่วนที่ 3 ความรู้เพิ่มเติม

ราคา 150 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม

 

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ