KP-1004 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

270฿

รายละเอียด

KP-1004 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สารบัญ
– ประวัติรัฐสภา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
วัตถุประสงค์หลัก
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2559
– ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
– ข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– ข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ ความรู้การมเอง เศรษฐกิจ สังคม
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้การมเอง เศรษฐกิจ สังคม
– แนวข้อสอบ : ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง
– การเมืองการปกครอง
– เศรษฐกิจ
– สังคม

 

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ