HI-270 ติวข้อสอบ กฎหมายการศึกษา เตรียมสอบ บรรจุ

88฿

รายละเอียด

HI-270 ติวข้อสอบ กฎหมายการศึกษา เตรียมสอบ บรรจุ

สารบัญ
– หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
– การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
– ข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
– พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
– พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2553-2559)
– นโยบายของคณะรัฐมนตรี
– แนวปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติ
– การบริหารจัดการสถานศึกษายุคใหม่
– กฎหมายในชีวิตประจำวัน

 

ราคา 88 บาท
จัดทำโดย Hi-eD