HI-269 รวมกฎหมายการศึกษาฯ ครูผู้ช่วยและ ผู้บริหารสถานศึกษา

95฿

รายละเอียด

HI-269 รวมกฎหมายการศึกษาฯ ครูผู้ช่วยและ ผู้บริหารสถานศึกษา

สารบัญ
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ.2553
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
– พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2555
– กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
– กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549
– กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
– พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
– กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
– กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2547
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการออกใบสุทธิ และหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ. 2547
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดเวลาทำงานและหยุดราชการของสถานศึกษา
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ. 2547
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ. 2547
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. 2547
– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
– กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบ ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบ ชุดที่ 2

 

ราคา 95 บาท
จัดทำโดย Hi-ED