GB-208 สรุป+ข้อสอบ กรมส่งเสริมสหกรณื นักวิชาการ สหกรณ์ ปฏิบัติการ

250฿

รายละเอียด

GB-208 สรุป+ข้อสอบ กรมส่งเสริมสหกรณื นักวิชาการ สหกรณ์ ปฏิบัติการ

สารบัญ
– ประวัติกรมส่งเสริมสหกรณ์
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ พ.ศ. 2554
– พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
– พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
– พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์
– สหกรณ์กับองค์การประเภทอื่น
– หลักสหกรณ์ทั่วไป
– 5 แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)
– ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ
– หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
บทที่ 2 ระบบเศรษฐกิจ
บทที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากร
บทที่ 4 การเงินและธนาคาร
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักสหกรณ์
แนวข้อสอบ ความรู้วิชาการสหกรณ์
แนวข้อสอบ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

 

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ