GB-201 นักวิชาการเกษตร3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด

250฿

รายละเอียด

GB-201 นักวิชาการเกษตร3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด

สารบัญ
-ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
-ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
-สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาการเกษตร ในช่างแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคม-แห่งชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559)
-ความรู้เกี่ยวกับระบบการเกษตร
-ความรู้เกี่ยวกับ ดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ชิวภาพ
-ดินเค็มและการปรับปรุงแก้ไข
-หญ้าแฝนเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ฟื้นฟูดินและรักษาสภาพแวดล้อม
-เกษตรผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง
-มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์
-ความสำคัญของศัตรูพืช
-การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ
-การปรับปรุงพันธุ์พืช
-ธาตุอาหารพืช
-ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยเคมี
-การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธูรกิจเกษตรและระบบธูรกิจเกษตร
-ความหมายและความสำคัญของการจัดการธูรกิจการเกษตร
รูปแบบธูรกิจเกษตรของไทย
-หน้าที่พื้นฐานในการจัดการธุรกิจการเกษตร
-แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
-แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ