GB-181 คู่มือเตรียมสอบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A)

400฿

รายละเอียด

GB-181 คู่มือเตรียมสอบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A)

ประกอบด้วย
-พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547

-พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543

-พระราชบัญญัติผู้สอบเข้าบัญชี พ.ศ.2505

-ประกาศ ก.บช. ที่เกี่ยวข้อง

-พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

-พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เน้นในส่วนที่เกี่ยวข้อง

-ประมวลรัษฎากร เน้นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ราคา 400 บาท

จัดทำโดย  สถาบันวิชาการ ตำราทอง

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ