E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ นิติกร (กรมบังคับคดี)

259฿

รายละเอียด

E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ นิติกร (กรมบังคับคดี)

จำนวน 410 หน้า

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบังคับคดี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบังคับคดี
ประวัติกรมบังคับคดี
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ค่านิยมร่วม
เป้าหมายการให้บริการ
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
การแบ่งส่วนราชการ
โครงสร้างกรมบังคับคดี
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม

ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบังคับคดี
การบังคับคดีแพ่ง
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ประเภทของการบังคับคดี
การยึดทรัพย์
การอายัดทรัพย์
การบังคับคดีในการฟ้องขับไล่รื้อถอน
การจำหน่ายทรัพย์
การบังคับคดีล้มละลาย
กระบวนการล้มละลาย
การฟื้นฟูกิจการ
เงื่อนไขการฟื้นฟูกิจการ
การวางทรัพย์
เหตุของการวางทรัพย์
ทรัพย์ที่วางได้
วิธีปฏิบัติและหน้าที่ของผู้วางทรัพย์
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบังคับคดีแพ่ง
แผนผังขั้นตอนการอายัดเงินในคดีแพ่ง
แผนขั้นตอนการบังคับคดีขับไล่-รื้อถอน
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบังคับคดีล้มละลาย
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบังคับคดีแพ่ง
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

ส่วนที่ 3 กฎหมายวิธีสบัญญัติ และกฎหมายสารบัญญัติ
สรุปสาระสำคัญ กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
กฎหมายลักษณะพยาน
แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
สรุปสาระสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ