CA-306 เจาะข้อสอบ สืบสวนสอบสวน กกต. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

250฿

รายละเอียด

CA-306 เจาะข้อสอบ สืบสวนสอบสวน กกต. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สารบัญ
– ความเป็นมาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
– วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/ค่านิยม
– อำนาจหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
– ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งการด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชีขาด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
– ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งการด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชีขาด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
– พระราชบัญญัติปรกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
– การยื่นคำร้องคัดค้านเลือกตั้ง
– แนวข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งวุฒิสภากฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง
– แนวข้อสอบความรู้ในหลักวิชาทางการเมืองการปกครอง และปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข และการบริหารงาน ภาครัฐแนวใหม่
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราช พ.ศ. 2544
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ