CA-302 สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

250฿

รายละเอียด

CA-302 สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สารบัญ
– ประวัติกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
– ตราสัญลักษณ์
– วิทสัยทัศน์/พัทธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
– วัฒนธรรมค่านิยม
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
– แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
– แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบ ประวัติคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
– พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
– แก้ กม.แรงงาน กรณีเกษียณเท่ากับเลิกจ้าง ต้องจ่ายเงิน ‘ชดเชย’
– พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมวด 11 ค่าชดเชย มาตราที่ 118-122
– การเลิกจ้าง และค่าชดเชยการเลิกจ้าง
– พฤติการณืที่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง
– การจ่ายค่าชดเชย
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบ กฎหมายกระทรวงแรงงานฯ
– แนวข้อสอบกฎหมายแรงงาน
– แนวข้อสอบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ