CA-280 สรุปเนื้อหาและข้อสอบพร้อมเฉลย ปลัดอำเภอ หลักสูตรใหม่

300฿

รายละเอียด

CA-280 สรุปเนื้อหาและข้อสอบพร้อมเฉลย ปลัดอำเภอ หลักสูตรใหม่

สารบัญ
• ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานราชการ
– ความรู้ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหม่
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันทางการเมืองเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย และต่างประเทศ
• ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้การปฏิบัติราชการ
– กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการการปกครอง พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
– ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงินการคลังและพัสดุ
• ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
– สรุปสาระสำคัญ ประมวลกฎหมายอาญา
– สรุปสาระสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– สรุปสาระสำคัญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– สรุปสาระสำคัญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา
• ความรู้ ความเข้าในภารกิจของกรมการปกครอง
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างอำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และที่แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3,4,5,6,7,8,9,10
– ความรู้เกี่ยวกับกับงานทะเบียยราษฎร
– งานบัตรประจำตัวประชาชน
– งานทะเบียนทั่วไป
– งานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน
– งานควบคุมการพนัน
– งานควบคุมการเรี่ยไร
– งานควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
– งานโรงจำนำ
– งานโรงแรม
– งานสถานบริการ
– ความรู้เกี่ยวกับ การอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
– ความรู้เกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา

 

ราคา 300 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี