CA-279 เจาะข้อสอบ ปลัดอำเภอ พร้อมเฉลยละเอียด สรุปเนื้อหาตรงตามหลักสูตร เล่มเดียวครบ

350฿

รายละเอียด

CA-279 เจาะข้อสอบ ปลัดอำเภอ พร้อมเฉลยละเอียด สรุปเนื้อหาตรงตามหลักสูตร เล่มเดียวครบ

สารบัญ
• ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
• ความรู้ทางด้านวิชาการการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
– การปกครองระบอบประชาธิปไตย
– ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูณฉบับชั่วคราว(พ.ศ.2557)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสถานการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีของประเทศและต่างประเทศ
– แนวข้อสอบพ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
– แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพาจารณาความอาญา
– แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
• ความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจของการปกครอง
– แนวข้อสอบประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกรมการปกครอง
– แนวข้อสอบพระราชบัญญติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2534
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ. ศ.2526
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไรพุทธศักราช 2487
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า พุทธศักราช 2474
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509
– การบริการประชาชนของกรมการปกครอง
– แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
– แนงข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โครงการ และการบริหารเชิงกลยุทธ์
– พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497

 

ราคา 350 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัสอาคาเดมี