CA-252 สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบ กองทัพไทย นายทหารชั้นประทวน ทุกตำแหน่งต้องสอบ

250฿

รายละเอียด

CA-252 สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบ กองทัพไทย นายทหารชั้นประทวน ทุกตำแหน่งต้องสอบ

สารบัญ
– ไทยกับการก้าวสู่ ความเป็นมา ” ประชาคม อาเซียน การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015)
– คำนิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคสช.
– แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กองทัพไทยและกองบัญชาการ กองทัพไทย พ.ศ. 2555- 2558
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมกองทัพไทย
– การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit)
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว (พ.ศ. 2557)
– แนวข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 3
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อาเซียน
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคสช.
– แนวข้อสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ