CA-251 เจาะข้อสอบพร้อมเฉลย นิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ใหม่ล่าสุด

250฿

รายละเอียด

CA-251 เจาะข้อสอบพร้อมเฉลย นิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ
– วิสัยทัศน์/ภารกิจ/อำนาจหน้าที่ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
– กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ทำอะไร
– ความหมายของเครื่องหมายราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
– ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในปี พ.ศ. 2558 และรายงานสถิติผลการดำเนินคดีพิเศษ ในรอบปี พ.ศ. 2557
– กรมสอบสวนคดีพิเศษกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
– แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
– แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบายรัฐบาล
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ การเมือง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยน
• ความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมาย
– แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แบบอัตนัย
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญาแบบอัตนัย
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– แนวข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องการสืบสวนและสอบสวนของเจ้าหน้าที่
– สรุปพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
– พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมาย และพระราชบัญญัติ
– การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี