CA-188 คู่มือเตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค ก. (ระดับ 3)

150฿

รายละเอียด

CA-188 คู่มือเตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค ก. (ระดับ 3)  

สารบัญ

ตอนที่ 1 คณิตศาสตร์

– แนวข้อสอบ อนุกรม (ชุดที่ 1)

– แนวข้อสอบ อนุกรม (ชุดที่ 2)

– แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

– แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง

– แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป

– แนวข้อสอบ อุปมา

– อุปไมย

– แนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา

– แนวข้อสอบ สรุปความ ตอนที่ 2 ภาษาไทย

– แนวข้อสอบ การใช้คำได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

– แนวข้อสอบ การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ

– แนวข้อสอบ การเรียงลำดับข้อความ

– แนวข้อสอบ การหาความหมายของคำและกลุ่มคำ

– แนวข้อสอบ ความเข้าใจภาษา

– แนวข้อสอบ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

– แนวข้อสอบ ราชาศัพท์

– แนวข้อสอบจริง ภาค ก. (ท้องถิ่น) ปีล่าสุด

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ